Visit Illusive Design!

regulamin konkursu

Rozdział 1. Organizator

Art. 1.

Organizatorem konkursu "Kabaretowe Mistrzostwa Świata", zwanym dalej Konkursem, jest Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 44, zwana dalej Organizatorem.

Art. 2.

Konkurs ma na celu promocję:
1. artystów biorących w nim udział,
2. idei młodej polskiej twórczości kabaretowej,
3. jego Organizatora.

Art. 3.

Organizator powołuje Jury. Jury ocenia programy zgłoszone do konkursu i ustala listę uczestników dopuszczonych do koncertów eliminacyjnych.

Art. 4.

Organizator odprowadzi na rzecz ZAiKS tantiemy z tytułu praw autorskich do utworów wykonywanych podczas Konkursu.


Rozdział 2. Uczestnictwo w Konkursie

Art. 5.

Uczestnikami Konkursu mogą być nieprofesjonalni artyści i formacje kabaretowe nieprofesjonalnych artystów.

Art. 6.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie.

Art. 7.

Program przedstawiony w Konkursie musi mieć charakter autorski.

Art. 8.

Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie do dnia 31 marca 2011 roku wypełnionego przez osobę reprezentującą kabaret zgłoszenia z dołączoną trwającą nie mniej niż 15 minut rejestracją audiowizualną artystycznego wykonania artysty lub formacji kabaretowej na nośniku cyfrowym (płycie) albo wskazaniem adresu internetowego, pod którym taka rejestracja się znajduje.

Art. 9.

Organizator zastrzega sobie prawo do uwzględnienia zgłoszenia formacji kabaretowej nadesłanego po terminie, o którym mowa w art. 8.

Art. 10.

Organizator nie zwraca nadesłanych zgłoszeń, o których mowa w art. 8.

Art. 11.

Uczestnik Konkursu zobowiązuje się przekazać Organizatorowi przed każdym występem listę utworów, które planuje wykonać wraz ze wskazaniem ich autorów oraz orientacyjnym czasem trwania.

Art. 12.

Uczestnik Konkursu zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi wszelkie wymagane w związku z artystycznym wykonaniem zgody i zezwolenia osób trzecich i gwarantuje niniejszym, że osoby trzecie nie będą dochodzić od Organizatora żadnych nieuzgodnionych wcześniej należności z tytułu utrwalenia utworów, a także ich rozpowszechniania i praw do synchronizacji oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia majątkowe i niemajątkowe tych osób.

Art. 13.

Jury zdyskwalifikuje:

 1. artystę lub formację kabaretową, której artysta zajmuje się zawodowo działalnością artystyczną,
 2. artystę lub formację kabaretową, która wykona program stanowiący plagiat, program wcześniej wykonywany przez innego artystę lub program autorstwa osoby lub osób, które zajmują się zawodowo działalnością satyryczną
 3. formację kabaretową, która w rażący sposób naruszy zasady niniejszego regulaminu.

Art. 14.

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883) przez Organizatora w celach promocji prowadzonej przez niego działalności.
 2. Organizator ma prawo do wykorzystania wizerunku uczestnika Konkursu w akcjach promocyjnych Konkursu, promocji zarejestrowanego występu, jak również w okresie akcji promocyjnych wydanego materiału z zarejestrowanym wystąpieniem.

Art. 15.

Koncerty eliminacyjne zostaną zorganizowane w następujących datach i miejscach:

 1. 07.02.2011 Sala Koncertowa WSP, Warszawa, Al. Jerozolimskie 44, XII piętro;
 2. 07.03.2011 Sala Koncertowa WSP, Warszawa, Al. Jerozolimskie 44, XII piętro;
 3. 04.04.2011 Sala Koncertowa WSP, Warszawa, Al. Jerozolimskie 44, XII piętro;
 4. 09.05.2011 Sala Koncertowa WSP, Warszawa, Al. Jerozolimskie 44, XII piętro;
 5. 30.05.2011 Sala Koncertowa WSP, Warszawa, Al. Jerozolimskie 44, XII piętro;

Art. 16.

Organizator zaprosi do udziału w każdym koncercie eliminacyjnym trzy kabarety z ustalonej przez jury listy uczestników dopuszczonych do koncertów eliminacyjnych, przy czym każdy kabaret może wystąpić jedynie w jednym koncercie eliminacyjnym.

Art. 17.

Kolejność występów kabaretów zaproszonych do udziału w koncercie ustalana jest przez organizatora poprzez losowanie.

Art. 18.

Występ podczas koncertu eliminacyjnego nie powinien trwać krócej niż 20 i nie dłużej niż 30 minut.


Rozdział 4. Koncert finałowy Konkursu

Art. 19.

Koncert finałowy Konkursu odbędzie się 30 września 2011 roku

Art. 20.

Organizator ustala kolejność występów poszczególnych formacji kabaretowych podczas koncertu finałowego.

Art. 21.

Czas trwania wystąpienia poszczególnych formacji kabaretowych podczas koncertu finałowego nie może być krótszy niż 30 i dłuższy niż 40 minut.

Art. 22.

Montaż i demontaż scenografii własnej kabaretu nie może trwać dłużej niż 5 minut.

Art. 23.

Każdy z kabaretów uczestniczących w koncercie finałowym na podstawie umowy o artystyczne wykonanie otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości brutto 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych do podziału pomiędzy członków kabaretu.

Art. 24.

Na podstawie tej umowy uczestnik konkursu przeniesie na Organizatora wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania w dowolnych konfiguracjach na obszarze RP z artystycznych wykonań utworów zarejestrowanych podczas koncertu finałowego na wszystkich znanych w czasie odbywania się konkursu polach eksploatacji, a w szczególności do:

 1. utrwalania;
 2. zwielokrotniania dowolna techniką;
 3. wprowadzania do obrotu;
 4. publicznego odtwarzania;
 5. wprowadzania do pamięci komputera i rozpowszechniania siecią (np. Internet);
 6. najmu;
 7. dzierżawy.

Art. 25.

Mocą umowy Organizator uzyska prawo do korzystania i rozporządzania artystycznymi wykonaniami utworów, o których mowa w art. 24 poprzez ich nadawanie za pomocą przekazów radiowych i telewizyjnych przez stacje przewodowe lub bezprzewodowe, naziemne lub satelitarne.

Art. 26.

Prawa, o których mowa w art. 24 i 25 należeć będą do Organizatora bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych, przez cały ustawowy okres ochrony tych praw.

Art. 27.

Organizatorowi będzie przysługiwać prawo do przenoszenia wszelkich praw nabytych mocą umowy na inne podmioty w kraju i za granicą na warunkach ustalonych przez Organizatora, w tym także prawo do udzielania zgód na wykorzystanie zarejestrowanych utworów w innych utworach audiowizualnych (prawo do synchronizacji).

Art. 28.

Organizator nabędzie prawo do wykorzystania zarejestrowanych wystąpień w połączeniu z nagraniami innych wykonawców (w tzw. kompilacjach) a także wykorzystywania fragmentów wystąpień.

Art. 29.

 1. Zwycięzca koncertu eliminacyjnego jest wyłaniany w drodze głosowania publiczności z wykorzystaniem biletów wstępu stanowiących jednocześnie karty do głosowania.
 2. Jeden bilet uprawnia do jednego głosu.
 3. Głos może być oddany na jeden kabaret. Karta, na której nie zaznaczono żadnego z uczestników lub zaznaczono więcej niż jednego uczestnika zostanie uznana za nieważna.
 4. Głosowanie zmierzające do wyboru zwycięzcy koncertu eliminacyjnego zostanie rozpoczęte niezwłocznie po zakończeniu występu ostatniego z uczestników tego koncertu i będzie trwało 10 minut. Głosowanie przeprowadzi komisja powołana przez Organizatora. Wynik głosowania zostanie ogłoszony niezwłocznie po zakończeniu liczenia głosów. Wynik głosowania jest ostateczny.

Art. 30.

 1. Zwycięzca koncertu finałowego jest wyłaniany w drodze głosowania publiczności z wykorzystaniem biletów wstępu stanowiących jednocześnie karty do głosowania.
 2. Jeden bilet uprawnia do jednego głosu.
 3. Głos może być oddany na jeden kabaret. Karta, na której nie zaznaczono żadnego z uczestników lub zaznaczono więcej niż jednego uczestnika zostanie uznana za nieważna.
 4. Głosowanie zmierzające do wyboru zwycięzcy koncertu finałowego zostanie rozpoczęte niezwłocznie po zakończeniu występu ostatniego z uczestników tego koncertu i będzie trwało 30 minut. Głosowanie przeprowadzi komisja powołana przez Organizatora. Wynik głosowania zostanie ogłoszony niezwłocznie po zakończeniu liczenia głosów. Wynik głosowania jest ostateczny.

Rozdział 6. Nagrody konkursowe

Art. 31.

Zwycięzca każdego koncertu eliminacyjnego otrzyma nagrodę w wysokości brutto 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych i zaproszenie do udziału w konkursie finałowym.

Art. 32.

Zwycięzca koncertu finałowego otrzyma nagrodę w wysokości brutto 7000 (słownie: siedem tysięcy) złotych.

Art. 33.

W przypadku uzyskania przez więcej niż jedną formację kabaretową jednakowej największej ilości głosów w głosowaniu na zwycięzcę koncertu eliminacyjnego lub koncertu finałowego, nagroda ulega równemu podziałowi pomiędzy zwycięskie formacje kabaretowe.


Rozdział 7. Postanowienia końcowe

Art. 34.

Organizator naliczy i odprowadzi podatek od wynagrodzeń i nagród wypłaconych w Konkursie.

Art. 35

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu z istotnych przyczyn.

Art. 36.

Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez Organizatora. Decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

Art. 37.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.